Medezeggenschapsraad

Zoals de meeste scholen hebben wij een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de teamleden. De directeur is adviserend lid.

De algemene taak van de MR is een bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. Vanuit weliswaar verschillende achtergronden streven beide naar hetzelfde doel. De MR heeft bij verschillende zaken advies- en/of instemmingsrecht.

In de praktijk betekent dit dat de MR:

  • Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt.
  • Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school.
  • Alle onderwerpen bespreekt die de school betreffen.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle scholen door een teamlid en een ouderlid vertegenwoordigd. De GMR is namens de scholen een gesprekspartner van het bestuur en bespreekt of beslist over de schooloverstijgende zaken. Een prakische uitwerking van de taken van de MR en de MR-leden is opgesteld. Tevens kunt u ook het regelement van de MR inzien.

Wilt u contact opnemen met de MR, mail dan naar: mrmozaiek@fluenta.nl

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners